Pl. Konstytucji 4, Poniedziałek-piątek: 10:00-20:00, Weekendy: 10:00-15:00

ANEKS DO REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA PRZESTRZENI
„WARSZTATU WARSZAWSKIEGO”

I. Postanowienia ogólne

 1. W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem dla zdrowia i życia spowodowanym wirusem COVID-19 wprowadzone zostają szczególne zasady i obostrzenia, do stosowania których zostają zobligowane wszystkie osoby przebywające na terenie Warsztatu Warszawskiego.
 2. Zasady i obostrzenia mogą ulegać zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce i w Warszawie, wytycznych i zarządzeń władz publicznych oraz decyzji zarządu administratora Warsztatu Warszawskiego.
 3. Aneks obowiązuje od 27 maja 2020 roku do odwołania.

II. Zmiana zasad rezerwacji i korzystania z przestrzeni

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Warsztatu Warszawskiego muszą mieć zasłonięte usta i noc za pomocną maseczki higienicznej lub przyłbicy.
 2. Przed wejściem do Warsztatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce za pomocą specjalnego płynu znajdującego się w dystrybutorze na drzwiach wejściowych do głównej sali na parterze.
 3. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu między osobami wynoszącego ok. 2 metrów.
 4. Wszystkie powierzchne i meble użytkowe są dezynfekowane. Osoby korzystające z przestrzeni i wyposażenia mogą także dodatkowo samodzielnie zdezynfekować miejsca z których chcą skorzystać. Płyn do dezynfekcji znajduje się w Info Punkcie.
 5. Każda rezerwacja musi uwzględniać 30 minutową przerwę na sprzątanie i dezynfekcję. Dlatego dokonując rezerwacji trzeba do przewidywanego czasu zajęć dodać 30 minut na sprzątanie i przygotowanie przestrzeni dla następnych osób korzystających. Pół godziny przed końcem czasu rezerwacji należy opuścić zajmowaną salę.
 6. Wyłączone z użytkowania zostają:
  1. kuchnia, w tym naczynia i napoje przygotowywane w kuchni
  2. biblioteczka na parterze i piętrze
  3. miejsce przy Info Punkcie
  4. kącik dziecięcy
  5. kanapy
 7. Warsztat nie będzie udostępniał:
  1. gier planszowych
  2. przyborów biurowych
  3. markerów i gąbek do tablic i flipczartów
 8. Wprowadzone zostają limity osób mogących przebywać jednocześnie w danych pomieszczeniach:
  1. w sali nr 1 – 2 osoby
  2. w sali nr 2 – 3 osoby
  3. w sali nr 3 – 5 osób
  4. na piętrze przy schodach (biblioteczka) – 3 osoby
  5. w dużej przestrzeni na piętrze – 12 osób
  6. w dużej przestrzeni na parterze – 10 osób
  7. przy dużym stole na parterze – 4 osoby
 9. Po wejściu do Warsztatu osoba odpowiedzialna za rezerwację (osoba organizująca wydarzenie, spotkanie, pracę itp. – Organizator) podaje pracownicy Info Punktu swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe i nazwę pomieszczenia, w którym przeprowadza wydarzenie. Pracownica Info Punktu samodzielnie wpisuje dane do książki ewidencyjnej w obecności Organizatora. Podpis składa pracowniczka Info Punktu.
 10. Na terenie Warsztatu nie powinny przebywać osoby z podwyższoną temperaturą ciała i/lub wykazujące objawy zakażenia koronawirusem.

III. Postanowienia końcowe

 1. Zawieszeniu ulegają następujące zapisy Regulaminu udostępniania przestrzeni „Warsztatu Warszawskiego”:
  1. rozdział III punkt 4
  2. rozdział III punkt 6 b
 2. Niestosowanie się do zasad wynikających z Regulaminu, może być powodem odmowy realizacji kolejnych działań w przestrzeni „Warsztatu”.
 3. Wszystkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Administrator „Warsztatu”, w szczególnych przypadkach w porozumieniu z CKS.
 4. Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji przestrzeni „Warsztatu” należy przekazywać na adres: info@warsztatwarszawski.waw.pl lub pocztą na adres: WARSZTAT WARSZAWSKI, Pl. Konstytucji 4, 00-552 Warszawa
 5. Administrator „Warsztatu” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Regulamin udostępniania przestrzeni „Warsztatu Warszawskiego”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem „Warsztatu Warszawskiego” przy pl. Konstytucji 4 jest Urząd Miasta st. Warszawa, reprezentowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy (zwany dalej CKS).
 2. Administratorem „Warsztatu Warszawskiego”, który odpowiada za udostępnianie przestrzeni, jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, zwana dalej Administratorem, na mocy umowy na realizację zadania konkursowego.
 3. Regulamin udostępniania przestrzeni „Warsztatu Warszawskiego”, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady postępowania przy udostępnianiu powierzchni lokalu, wraz z aktualnie dostępnym wyposażeniem, przy pl. Konstytucji 4 w Warszawie, zwanego dalej „Warsztatem”.
 4. Z wnioskiem o udostępnienie przestrzeni mogą wystąpić osoby fizyczne, grupy nieformalne, a także instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej Organizatorami.
 5. Przestrzeń „Warsztatu” może być ponadto wykorzystywana na realizację wydarzeń organizowanych przez wszystkie jednostki i biura Urzędu m.st. Warszawy oraz dzielnice m.st. Warszawy.
 6. Przestrzeń „Warsztatu” udostępniana jest nieodpłatnie.
 7. Realizowane w „Warsztacie” wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Za udział w nich Organizatorzy nie mogą pobierać opłat, prowadzić działań zarobkowych w lokalu ani prowadzić bezpośredniej promocji produktów i usług.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Organizatorów, gromadzonych i przetwarzanych w celu realizacji procesu rezerwacji sal w „Warsztacie Warszawskim”, jest Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, z siedzibą przy pl. Konstytucji 5/14 w Warszawie, na zasadach określonych w prawie polskim, art. 6 ust. 1 RODO.
 2. Administrator przechowuje zgromadzone dane osobowe maksymalnie do końca trwania projektu i jego okresu sprawozdawczego tj. maksymalnie do 31 grudnia 2026 roku.
 3. Danymi niezbędnymi w celu dokonania rezerwacji jest imię i nazwisko Organizatora lub jego przedstawiciela, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 4. Administrator zbiera dane za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatu Warszawskiego (www.warsztatwarszawski.waw.pl). Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby zatrudnione przez Administratora do obsługi Warsztatu Warszawskiego.
 5. Organizator wydarzenia ma prawo w każdej chwili zażądać od Administratora usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt poprzez adres email info@warsztatwarszawski.waw.pl, jednak, jeśli nastąpi to przed datą planowanego przez Organizatora wydarzenia, będzie się to wiązało z niemożliwością zarezerwowania sali i przeprowadzenia wydarzenia w „Warsztacie Warszawskim”.

III. Zasady rezerwacji przestrzeni

 1. Przestrzeń udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 19.30 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10.00 – 14.30 w weekendy (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Przestrzeń w „Warsztacie” można zarezerwować na dwa sposoby:
  1. aby zarezerwować dużą salę na parterze lub dużą salę na piętrze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online, dostępny na stronie internetowej https://warsztatwarszawski.waw.pl/ w zakładce „rezerwacja dużej przestrzeni”.
   Duża sala na parterze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 jest ogólnodostępna i nie wymaga rezerwacji.
   Rezerwacja obowiązuje od poniedziałku do piątku od 17:00 – 19:30, oraz w weekendy od 10:00-14:30. W szczególnych wypadkach sala może być rezerwowana na wydarzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu.
  2. aby skorzystać z sal nr 1, 2 lub 3 należy wypełnić formularz internetowy na stronie www.warsztatwarszawski.waw.pl/rezerwacja/rezerwacja-salek lub zadzwonić do Info Punktu.
 3. Korzystanie z sal nr 1, 2 i 3 jest ograniczone do 5h dziennie i 12 h tygodniowo na osobę/ grupę nieformalną / organizację.
 4. W dniu realizacji wydarzenia Organizator jest zobowiązany do złożenia podpisu potwierdzającego odbycie wydarzenia w „Ewidencji wydarzeń Warsztatu” dostępnej na recepcji „Warsztatu”. W przypadku wydarzeń cyklicznych Organizator zobowiązany jest do złożenia podpisu za każdym razem, kiedy odbywa się wydarzenie.
 5. „Warsztat” przyjmuje rezerwacje na okres:
  1. w przypadku dużej sali na parterze i dużej sali na piętrze na piętrze na okres 3 najbliższych miesięcy (3 miesiące od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego). Dotyczy to także wydarzeń cyklicznych. W celu przedłużenia rezerwacji na wydarzenie cykliczne po upływie 3 miesięcy należy wypełnić formularz ponownie,
  2. w przypadku wystaw na okres 6 najbliższych miesięcy (preferowany czas trwania wystawy to 2-3 tygodnie),
  3. w przypadku sal nr 1, 2 i 3 na okres 2 najbliższych tygodni.
 6. Parametry przestrzeni
  1. Powierzchnia przestrzeni:
   • duża sala na parterze – 89 m.kw.;
   • duża sala na piętrze – 84 m.kw;
   • sala nr 1 na piętrze o powierzchni: 6 m.kw;
   • sala nr 2 na piętrze o powierzchni: 7 m.kw;
   • sala nr 3 na piętrze – 20 m.kw.
  2. Maksymalna ilość miejsc:
   • w układzie teatralnym do 40 miejsc (parter i piętro),
   • w układzie bankietowym do 60 osób (parter i piętro),
   • sala nr 1 – 6 miejsc,
   • sala nr 2 – 8 miejsc,
   • sala nr 3 – 15 miejsc.
  3. Infrastruktura przestrzeni:
   • w całym lokalu: bezpłatny Internet (wi-fi),
   • na parterze: WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
   • na piętrze: aneks kuchenny, toalety (brak dostosowań dla osób z niepełnosprawnością ruchową).
  4. Dostępne wyposażenie:
   • krzesła składane (40 szt.),
   • krzesła zwykłe (20 szt. na piętrze),
   • fotele i pufy modułowe (16 szt. na parterze),
   • stoły (12 szt. kwadratowych na piętrze i 4 szt. prostokątne na parterze),
   • małe stoliki (3 szt. na parterze i 2 szt. na piętrze),
   • flipchart 2 szt.,
   • laptop 3 szt.,
   • projektor multimedialny 3 szt.,
   • głośniki „kolumny”,
   • głośniki do komputera,
   • zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych.

IV. Zakres merytoryczny wydarzeń, które mogą odbywać się w „Warsztacie”

 1. Zgłaszane przez Organizatorów wydarzenia powinny wpisywać się w założenia Społecznej Strategii Warszawy, a w szczególności Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej oraz odwoływać się do następujących celów:
  1. Wspieranie lokalnej aktywności i przejawów samopomocy mieszkańców, w szczególności działań wzmacniających dialog międzypokoleniowy, promowanie różnorodności i włączenie społeczne – m.in. w formie inicjatywy lokalnej, stowarzyszeń sąsiedzkich, kooperatyw, organizacji lokalnych wydarzeń.
  2. Wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych i innych form międzysektorowej współpracy instytucji publicznych, mieszkańców, formalnych i nieformalnych grup lokalnych oraz lokalnych przedsiębiorców, w tym podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Przykładowe działania, jakie mogą się odbywać w ramach udostępniania przestrzeni „Warsztatu” to m.in.: dyskusje, szkolenia, wystawy, próby chórów, próby teatralne, zajęcia rękodzielnicze, ekologiczne, kulinarne, komputerowe i inne, a także praca własna organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 3. W „Warsztacie” nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii politycznych ani nabożeństwa religijne.
 4. Ze względów bezpieczeństwa i higieny uczestników i prowadzących nie będą pozytywnie rozpatrywane wnioski dotyczące zajęć ruchowych i sportowych.

V. Sposób i kryteria przyjmowania rezerwacji

 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie rezerwacji przestrzeni w „Warsztacie” jest kierownik „Warsztatu” (reprezentujący Administratora).
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach kierownik konsultuje się z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
 3. Rezerwacje dokonywane są niezwłocznie w miarę dostępności sal.
 4. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku o rezerwację wynosi 3 dni robocze od dnia przesłania formularza online.
 5. Podstawą rezerwacji jest prawidłowo wypełniony i kompletny formularz zgłoszeniowy.
 6. przypadku nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego formularza, kierownik „Warsztatu” kontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z Organizatorem z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji lub uszczegółowienie opisanego działania.
 7. Podczas rozpatrywania rezerwacji kierownik „Warsztatu” uwzględnia następujące kryteria:
  • dostępność przestrzeni w terminie uwzględnionym we wniosku;
  • bezpłatność i niekomercyjny charakter działania opisanego we wniosku;
  • spójność z zakresem merytorycznym opisanym w rozdziale IV niniejszego Regulaminu;
  • w przypadku, gdy Organizator w przeszłości korzystał z przestrzeni „Warsztatu” – ocena wcześniejszej współpracy z Organizatorem (wywiązanie się z obowiązków wynikających Regulaminu, np. uprzątniecie sali po realizowanym wydarzeniu, wcześniejsze poinformowanie w przypadku odwołania wydarzenia).
 8. Podczas rozpatrywania rezerwacji kierownik „Warsztatu” może ocenić dodatkowo następujące kryterium: adresowanie wydarzenia do grup mających utrudniony dostęp do innych tego typu działań.
 9. Przyjęte rezerwacje wpisywane są do kalendarza, który zamieszczony jest na stronie internetowej https://warsztatwarszawski.waw.pl/ w zakładce „Kalendarz”. Ponadto informacja o przyjęciu rezerwacji przekazywana jest Organizatorowi pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany we wniosku.
 10. Od decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

VI.Zasady informowania o organizacji wydarzeń w przestrzeni „Warsztatu”

We wszelkich publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej dotyczącej wydarzeń realizowanych w lokalu, Organizator zobowiązuje się zamieścić informację o tym, że działanie jest lub zostało realizowane w przestrzeni „Warsztatu Warszawskiego”.

VII. Inne warunki przyjmowania rezerwacji

 1. W przypadku zmiany warunków realizacji wydarzenia w przestrzeni „Warsztatu”, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie przesłać stosowną informację na adres mailowy: info@warsztatwarszawski.waw.pl lub skontaktować się z kierownikiem „Warsztatu” telefonicznie lub osobiście. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania realizacji wydarzenia w zarezerwowanym terminie.
 2. Administrator „Warsztatu” zastrzega sobie prawo – w wyjątkowych okolicznościach – do odwołania lub zmiany terminu zaakceptowanego działania. Organizator zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
 3. W przypadku bardzo dużego zainteresowania udostępnieniem przestrzeni „Warsztatu” (duża liczba złożonych formularzy) Organizatorzy wydarzeń cyklicznych bądź regularnych (odbywających się np. co tydzień), mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać poproszeni o odwołanie lub zmianę terminu poszczególnych wydarzeń. Prośba taka powinna zostać wystosowana przez koordynatora „Warsztatu” niezwłocznie drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 4. Treść złożonego formularza pozostaje do wyłącznej informacji Administratora „Warsztatu” oraz CKS, oprócz części „opis”, która jest udostępniana w kalendarzu „Warsztatu”. Wnioski nie są kopiowane i nie mogą być przekazywane lub ujawniane osobom trzecim bez porozumienia z Organizatorem.

VIII. Zasady korzystania z przestrzeni

 1. Korzystanie przez Organizatora z przestrzeni „Warsztatu” jest dozwolone jedynie w ustalonych godzinach udostępniania przestrzeni i na potrzeby realizacji zgłoszonego działania. Wykorzystywanie przestrzeni do innych celów jest niedozwolone. W szczególności przestrzeń „Warsztatu” nie służy do spania, gotowania posiłków, mycia się. Korzystać z aneksu kuchennego mogą wyłącznie Organizatorzy wydarzeń w czasie ich trwania, przygotowania sal i sprzątania po wydarzeniach.
 2. W przestrzeni „Warsztatu” obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania innych środków psychoaktywnych.
 3. Organizator wydarzenia:
  • zobowiązany jest do:
   • obecności w miejscu realizacji działania przez cały czas jego trwania,
   • zaopatrzenia się w materiały niezbędne do realizacji działania, za wyjątkiem sprzętu, który udostępnia Administrator „Warsztatu”,
  • odpowiedzialny jest za:
   • przygotowanie sali na potrzeby realizacji zgłoszonego działania (m.in. ustawienie stołów i krzeseł, podłączenie udostępnionego sprzętu),
   • zachowanie porządku oraz przywrócenia miejsca do stanu pierwotnego (m.in. ustawienie stołów, krzeseł, umycie naczyń, zebranie śmieci), wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych.
 1. Organizator odpowiedzialny jest za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników działań.
 2. Organizator działania odpowiedzialny jest za zniszczenia wynikłe z korzystania z przestrzeni. Każde zniszczenie należy niezwłocznie zgłosić pracownikom „Warsztatu”. W tym przypadku wnioskodawca zostanie obciążony obowiązkiem usunięcia powstałych zniszczeń bądź kosztami finansowymi przeznaczonymi na naprawę lub zakup zniszczonego mienia.
 3. Administrator „Warsztatu” oraz CKS:
  • nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników działań w przestrzeni „Warsztatu”,
  • nie obsługują spotkań,
  • nie zapewniają materiałów biurowych, środków czyszczących ani produktów spożywczych itp.,
  • nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu.
 4. Sprzęt (np. laptop, projektor multimedialny) udostępniany jest po wpisaniu imienia i nazwiska Organizatora wydarzenia oraz rodzaju sprzętu do rejestru udostępnianego sprzętu, stanowiącego część ewidencji wydarzeń w „Warsztacie”. W rejestrze Organizator zobowiązany jest również złożyć podpis poświadczający fakt udostępnienia sprzętu.
 5. Sprzęt udostępniany jest wyłącznie na potrzeby realizacji działania. Wykorzystywanie sprzętu do innych celów jest niedozwolone. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin wydania i zwrotu udostępnianego sprzętu.
 6. Administrator ma prawo do wyproszenia z „Warsztatu” osób, które nie przestrzegają zasad Regulaminu, zachowują się wulgarnie wobec pracowników bądź osób korzystających z „Warsztatu”, nie przestrzegają zasad higieny, swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych bądź w inny sposób naruszają zasady współżycia społecznego. W szczególnych wypadkach Administrator ma prawo odmówić korzystania z „Warsztatu” na stałe osobom, które w nagminny i rażący sposób nie przestrzegają Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niestosowanie się do zasad wynikających z Regulaminu, może być powodem odmowy realizacji kolejnych działań w przestrzeni „Warsztatu”.
 2. Wszystkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Administrator „Warsztatu”, w szczególnych przypadkach w porozumieniu z CKS.
 3. Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji przestrzeni „Warsztatu” należy przekazywać na adres: info@warsztatwarszawski.waw.pl lub pocztą na adres: WARSZTAT WARSZAWSKI, Pl. Konstytucji 4, 00-552 Warszawa
 4. Administrator „Warsztatu” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Regulamin obowiązuje od 22 stycznia 2020 roku.